lista

Procedura de acreditare ANMCS

 

Potrivit Hotărârii de Guvern 629/2015 privind componența, atribuțiile și modul de organizare și funcționare ale Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, evaluarea unităților sanitare este activitatea de analizare a nivelului de conformitate a unităţilor sanitare cu standardele de acreditare, desfăşurată de către evaluatori de servicii de sănătate independenţi, la solicitarea, de către unităţile sanitare, a intrării în procedura de acreditare, în condiţiile achitării taxei de acreditare şi existenţei, în structura unităţilor sanitare, a unei structuri de management al calităţii serviciilor medicale.

Colaborarea dintre A.N.M.C.S și unitățile sanitare care solicită acreditarea respectă câteva criterii.

Evaluarea în vederea acreditării se solicită de către unitățile sanitare, numai atunci când acestea îndeplinesc toate condițiile cerute de lege.

În activitatea de evaluare, unităţile sanitare au obligaţia să coopereze cu membrii comisiilor de evaluare şi să le pună la dispoziţie documentele necesare validării informaţiilor care confirmă îndeplinirea cerinţelor din standardele de acreditare.

În vederea asigurării şi îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale şi a siguranţei pacientului, A.N.M.C.S. colaborează cu unităţile sanitare acreditate, prin monitorizarea activităţii acestora şi prin îndrumare privind asigurarea calităţii.

Ce trebuie sa facă spitalul pentru a intra în procesul de acreditare ?

Managerul spitalului trebuie să decidă și să comunice tuturor angajaților faptul că unitatea sanitară a intrat într-un proces de implementare a unui sistem de management al calității, la care trebuie să participe toată lumea. După care trebuie să angajeze personal în structura de management al calității, care să fie pregătit în domeniu sau să intre într-un program de pregătire.

Această structură reprezintă comitetul de coordonare a procesului de calitate. Acesta împreună cu structurile manageriale din spital (consiliul de administrație, consiliul medical, consiliul de etică, șefii de secții și compartimente, șefii structurilor economico-financiare și administrative, resurselor umane etc.) stabilesc planul de implementare, astfel :

1. Diagnosticarea

Se stabilesc misiunea și viziunea unității sanitare, în concordanță cu nevoia normativă de servicii de sănătate a comunității și resursele existente sau potențiale ;
Se identifică procesele din organizație și problemele cu care se confruntă desfășurarea acestora ;
Se analizează conținutul standardelor de acreditare și se stabilește care sunt diferențele între indicatorii de structură, de proces și de rezultat din unitate și din standarde, care este drumul de parcurs pentru a atinge cel mai înalt grad de conformitate cu standardele.

2. Organizarea pentru calitate

Se stabilesc obiectivele, activitățile, resursele și termenele de realizare cu responsabiltăți ;
Se stabilește modul de monitorizare și evaluare a derulării procesului.

3. Instruirea întregului personal

Personalul este instruit pentru a înțelege conceptul de calitate, ce trebuie făcut pentru a asigura calitatea și de ce este necesar să se facă acest lucru.

4. Redactarea documentației

Se stabilește documentația necesară asigurării trasabilității proceselor eliminând documentele și înscrisurile redundante și inutile ;
Se identifică activitățile pentru care este necesar să se elaboreze proceduri de sistem sau operaționale, pentru a asigura omogenitatea modului de acțiune ;
Se identifică actele medicale pentru care se consideră că este necesară elaborarea de protocoale de diagnostic și tratament ;
Se stabilesc proceduri de monitorizare a eficacității și eficienței procedurilor și protocoalelor;
Se stabilesc echipele care vor elabora aceste documente, echipele vor fi formate din personalul care trebuie să aplice aceste procedura și protocoale;
Se elaborează aceste documente.
Se stabilește circuitul documentelor , având în vedere siguranța și securitatea informațiilor.

5. Prima aplicare a documentației și primele audituri interne

Procedurile și protocoalele sunt adoptate și aprobate de cei în drept și sunt însușite de personalul care trebuie să le aplice;
Se acționează pentru aplicarea acestora și se monitorizează procesul.

6. Bilanțul evaluării și corectarea documentației

După minimum 3 luni sau mai mult, în funcție de complexitatea procesului, se face o evaluare și o corecție a documentației în funcție de deficiențele constatate.

7. A doua aplicare a documentației

Se repetă continuu aplicarea documentației cu corecturile efectuate încă o perioadă de minimum 3 luni.

8. Auditul de validare

Se face un audit al proceselor implementate constatându-se dacă au mai apărut deficiențe și se corectează.

9. Solicitarea vizitei de evaluare în vederea acreditării

Se comunică la ANMCS perioada în care se dorește vizita de evaluare procedând conform reglementărilor aflate pe site-ul organizației.

10. Vizita de evaluare

Personalul este pregătit să discute cu evaluatorii și să-și susțină punctul de vedere cu privire la modul de satisfacere a cerințelor din standarde, dovedind că există preocupare pentru asigurarea calității și pentru îmbunătățirea acesteia.
Pregătesc documentele necesare validării conformității cu cerințele din standard;
Participă la programul de evaluare.

Mai multe detalii puteti gasi pe site-ul Autoritatii Nationale de Management in Sanatate – ANMCS.gov.ro